top of page
compleet logo website.png

Algemene Voorwaarden Dunamis

Van Thillo, Tom/dunamis

Deurnestraat 313, 2640 Mortsel

+32 477 05 80 77

info@dunamiscoaching.be

BE0726402415

 

Algemene Voorwaarden Dunamis

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die worden geleverd door Van Thillo, Tom (Dunamis), met maatschappelijke zetel in Deurnestraat 313, 2640 Mortsel (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0726402415, bereikbaar via e-mail op info@dunamiscoaching.be. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de regels op basis waarvan wij als ondernemer onze producten en diensten aan jou, onze klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

Als klant aanvaard je de Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde productvoorwaarden vanaf het moment dat je een overeenkomst afsluit met ons. De overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving voor een opleiding in open aanbod, bij het ondertekenen of aanvaarden van een offerte of bij het aankopen van een product of dienst.

 

DEEL 1 – ALGEMEEN

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst of een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer.

Ondernemer: Dunamis

Producten en Diensten: de diensten die wij leveren en die de klant afneemt, de online downloads, de (online) workshops, webinars en/of opleidingen, de opleidingstrajecten, de cursussen, de digitale producten die wij via onze websites en alle andere websites aanbieden, digitale leerplatformen die worden beheerd door Dunamis en/of sociale media verkopen.  

Onder ‘Aanbod’ wordt verstaan: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van Van Thillo, Tom (Dunamis), ofwel via de website(s), ofwel via sociale media, ofwel via e-mail.

2. Aanbod, levering en prijs

De prijzen worden uitgedrukt in euro. BTW niet toepasselijk. We zijn een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belastingen. De ondernemer, Dunamis, heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de klant het aanvaardt, m.a.w. het aankoopt, is het geldende aanbod.

Diensten worden geleverd op een wijze en binnen een tijdsbestek zoals gespecificeerd voor die diensten in het aanbod. De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of een vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal de ondernemer proberen om de afgesproken dienst alsnog te verlenen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Toegang tot het gebruikersaccount van online diensten is strikt persoonlijk. De toegang tot de online cursussen of de inhoud van die cursussen mogen niet gedeeld worden met derden. De aangeboden online cursussen waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de website of via een online leerplatform. De klant dient minstens over een e-mailadres en een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te kunnen maken van het online cursusmateriaal. Een digitaal product kan downloadbare onderdelen bevatten. Deze kunnen worden gedownload en gebruikt op de meeste tablets, smartphones en computers. 

 

3. Betaling

De klant heeft altijd een betalingsverplichting. Diensten of Producten die via de website worden aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald, tenzij anders vermeld en met uitzondering van producten en diensten waarvoor de optie ‘betalen op factuur’ beschikbaar is en de klant dusdanig de keuze heeft. 

De klant kan ervoor kiezen om – in het geval dat deze optie wordt aangeboden door de ondernemer – te betalen in termijnen. Hij/zij ontvangt voor elke termijnbetaling een factuur. Ook bij de keuze voor termijnbetalingen heeft de klant een betalingsverplichting. Zelfs wanneer het gebruik van de dienst (vb de opleiding of cursus) voortijdig zou worden beëindigd door de klant, zal de klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.

Voor diensten en producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de ondernemer een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Facturen hebben een betaaltermijn van 15 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij expliciet anders vermeld op de desbetreffende factuur.

Ieder protest dient binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren. Met latere protesten kan geen rekening meer worden gehouden. Alle rechtsplegingskosten zijn steeds ten laste van de klant. De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is van toepassing.

Op laattijdig betaalde facturen wordt zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% aangerekend voor elke maand vertraging, alsook een administratieve kost van 50€ per noodzakelijke herinnering. De ondernemer kan bij gebreke aan betaling voor de vervaldag de toegang tot de dienst (vb het online leerplatform) intrekken tot de betaling is ontvangen.

 

4. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. De termijn gaat in op de dag na de levering van het product of het afsluiten van de overeenkomst voor de levering van een dienst.

De klant kan zijn aankoop van een digitaal product annuleren, zonder opgaaf van redenen, gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag dat hij gebruik kan maken van dat product. Een dergelijke annulering is kosteloos en het bedrag dat hij heeft betaald zal worden teruggestort, middels de bij ons bekende betaalgegevens. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer de klant tijdens deze periode van 14 dagen aan een online cursus of video is begonnen en daarmee kennis heeft kunnen nemen van de inhoud. Hieronder wordt één van deze (maar niet enkel deze) situaties bedoeld: inloggen in de online leeromgeving, het downloaden van het digitale handboek, downloaden van diverse digitale producten (e-books inbegrepen). Op dat moment wordt immers met de uitdrukkelijke toestemming van de klant begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en hiermee verklaart hij dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

 

5. Intellectuele Eigendom en gebruiksrecht

Het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht blijven ten allen tijde in handen van de ondernemer. Kopiëren, doorgeven of overnemen van het materiaal of het format is enkel mogelijk mits voorafgaandelijke toestemming van de ondernemer. 

De inhoud van de websites en digitale leerplatformen, met inbegrip van de ter beschikking gestelde werken (foto’s, teksten, applicaties,…) zijn beschermd onder het intellectueel eigendomsrecht. De klant verkrijgt hieromtrent een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht om deze inhoud te consulteren voor louter persoonlijk gebruik. Iedere andere vorm van reproductie en/of mededeling aan het publiek zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de ondernemer is ten strengste verboden.

De aankoop van digitale producten en diensten is steeds voorzien voor één persoon. De klant stemt uitdrukkelijk in zijn/haar logingegevens nooit te delen met anderen. De ondernemer heeft het recht hier op toe te zien en informatie hierover op te vragen. In geval de login gegevens worden uitgewisseld met anderen, of in geval de klant op eender welke manier anderen toegang verschaft tot het product of de dienst van de ondernemer, wordt een schadevergoeding gevorderd ter waarde van 2 maal de actuele prijs van het desbetreffende aanbod en verliest de klant met onmiddellijke ingang en zonder aanspraak te kunnen maken op enige vorm van (schade-)vergoeding of terugbetaling zijn/haar toegang tot het digitale product of de dienst. Onze materialen mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of verkocht worden aan een derde partij.

 

6. Aard van de verbintenissen

De diensten die door de ondernemer worden aangeboden, houden geen resultaatsverbintenis in. De ondernemer biedt geenszins een succesgarantie. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.

Om resultaten te behalen uit de coachings-, leer- en opleidingssessies en -trajecten wordt van de klant verwacht:

  • het leer- en informatiemateriaal grondig te doorlopen en te gebruiken zoals vooropgesteld door Dunamis;

  • de feedback van de counselor/coach/trainer in de mate van het mogelijke toe te passen;

  • gebruik te maken van alle mogelijkheden die worden aangeboden tot het stellen van vragen, het meedoen aan sessies,…;

  • zelf initiatief te nemen om te leren;

  • zelf initiatief te nemen om de stappen te zetten die worden geadviseerd door de coach/counselor/trainer of die tijdens sessies worden geformuleerd.

De ondernemer doet een uitdrukkelijke inspanning om de klant te ondersteunen en te helpen via counseling, coaching en training, en in alle vormen beschreven in het aanbod dat werd verkocht.

De ondernemer kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de zakelijke en/of persoonlijke keuzes die een klant maakt en de gevolgen daarvan.

 

7. Gegevensverwerking

Door het aanvaarden van een aanbod verklaart de klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Privacy Policy van de Ondernemer. Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacyverklaring van Van Thillo, Tom (Dunamis) die toegankelijk is via de website: https://www.dunamiscoaching.be/privacy-policy

In het kader van de diensten die de Ondernemer verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ de contactgegevens die de klant opgeeft. Deze contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van klantenbeheer, voor marketingdoeleinden en dienen om onze overeenkomst met de klant naar behoren uit te voeren.

 

8. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, ook indien de klant gevestigd is in het buitenland. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Verwacht wordt echter dat in geval van geschil alle partijen de nodige inspanningen zullen leveren om voorafgaand een minnelijke regeling te treffen.

 

DEEL 2 – BIJKOMENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP SPECIFIEKE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Dunamis biedt meerdere producten en diensten aan. Onderstaande productvoorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden zoals omschreven in Deel 1.
 

1. Individuele coachings/counseling- en trajecten (B2C)

Het afspraakmoment en de locatie van individuele sessies worden in onderling akkoord vastgelegd. Dunamis behoudt zich het recht om in functie van een zo efficiënt mogelijke planning een afspraak te verplaatsen. Sessies kunnen live en online plaatsvinden. Dunamis staat in voor het faciliteren van een geschikte fysieke locatie of digitale ruimte waar de sessie door kan gaan.

Sessies kunnen tot 48 uur voor de afspraak verzet worden. Sessies die op minder dan 48 uur voor de afspraak worden afgemeld of waarvoor de Klant niet komt opdagen, worden beschouwd als ‘verbruikt’. Deze worden volledig aangerekend aan de klant (behalve in gevallen van expliciete overmacht, waaronder wordt begrepen ziekte, ziekte van een dierbare, ongeval, calamiteit,…). Na afloop van de sessie wordt de individuele sessie betaald. Dit kan cash of via contactloos betalen met de GSM. 

 

2. Opleidingen/Trajecten/Workshops/Trainingen in open aanbod (B2C en B2B)

Dunamis biedt opleidingen, trajecten, workshop en trainingen aan in open aanbod (d.w.z. in eigen beheer). Er is 1 soort:

  • live opleiding/traject/workshop/training(sreeks): deze bestaat uit een ‘live’ karakter wat wil zeggen dat ze op een afgesproken tijdstip doorgaan op een fysieke locatie, in een blended format (d.w.z. afwisselend op een fysieke locatie en online) of online. Ze kunnen bestaan uit 1 opleidingsmoment of kunnen een opleidingsreeks zijn van meerdere opleidingsmomenten. 

 

Op onze Opleidingen/Trajecten/Workshops/Trainingen in open aanbod kan zowel door natuurlijke (B2C) als door rechtspersonen (B2B) worden ingeschreven. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Bij het verstrekken van foutieve facturatiegegevens of het te laat aanvragen van een factuur – waardoor er extra administratieve handelingen dienen te gebeuren door de ondernemer – wordt een bijkomende administratiekost van 25€ aangerekend.

Opleidingen in open aanbod worden volledig gefactureerd bij inschrijving. De klant kan in sommige gevallen bij inschrijving kiezen voor betaling in schijven. In dat geval ontvang je de desbetreffende factuur per te betalen termijn. De eerste schijf wordt onmiddellijk bij inschrijving betaald en hiermee geeft de klant zijn/haar akkoord voor de gehele opleiding, het traject, de workshop of training.

 

Op dit Open Aanbod geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en het herroepingsrecht zoals omschreven in DEEL 1 van deze Algemene Voorwaarden.

Bijkomende annulatievoorwaarden zijn van toepassing voor Live Opleidingen/Trajecten/Trainingen:

  • Annulatie kan enkel gebeuren tot 14 kalenderdagen voor de startdatum van de Live Opleiding(sreeks). Annulatie na dit moment geeft geen recht op terugbetaling. 

  • Bij annulatie tot 4 weken voor de startdatum van de Live Opleiding(sreeks) wordt het volledige gefactureerde bedrag terugbetaald aan de Klant. Bij annulatie tot 2 weken voor de startdatum van de Live Opleiding(s)reeks wordt 50% van het gefactureerde bedrag terugbetaald aan de Klant.

  • Indien een Online Cursus deel uitmaakt van het Aanbod en de klant reeds is begonnen met deze Online Cursus, wordt de actuele waarde van de Online Cursus, zoals op het moment van annulatie, volledig aangerekend aan de klant. 

De klant heeft het recht om zichzelf te laten vervangen voor Live Opleidingen/Trajecten/Workshops/Trainingen indien hij/zij zelf niet kan deelnemen aan de opleiding. Dit recht geldt slechts tot de dag voor de startdatum van de Live Opleiding(sreeks). Er wordt in geval van vervanging geen extra kost aangerekend. 

Bij inschrijving gaat de klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer de klant tijdens een live opleiding(sreeks) stopt met de opleiding. 

Individuele sessies in het kader van de opleiding/het traject/workshops/training kunnen tot 48 uur voor de afspraak verzet worden. Sessies die op minder dan 48 uur voor de afspraak worden afgemeld of waarvoor de klant niet komt opdagen, worden beschouwd als ‘verbruikt’ Deze worden volledig aangerekend aan de klant (behalve in gevallen van expliciete overmacht, waaronder wordt begrepen ziekte, ziekte van een dierbare, ongeval, calamiteit,…).  

Dunamis houdt zich het recht voor om – bij gebrek aan voldoende deelnemers (minimaal 5) – de opleiding/het traject/workshop/training te annuleren of de data van de opleiding aan te passen. De klant heeft in dit geval wel het recht om zijn/haar inschrijving te annuleren indien de nieuwe datum hem/haar niet past. Een dergelijke annulering is kosteloos en het bedrag dat de klant heeft betaald, zal worden teruggestort, middels de bij ons bekende betaalgegevens.

Disclaimer
bottom of page